Verkoopsvoorwaarden

WAARBORG EN VERZEKERING TEGEN FINANCIEEL ONVERMOGEN

Buiten de onderstaande garanties opgenomen in de algemene voorwaarden zijn de verplichtingen van de tussenpersoon en de organisator gedekt door een waarborg (KB’s, 30/06/1966 en 01/02/1975) waarop aanspraak kan gemaakt worden na een aangetekend schrijven, waarvan een kopij dient gericht te zijn aan Toerisme Vlaanderen – Grand-Place en 1000 Bruxelles en dit binnen een termijn van maximaal 12 maanden na de uitvoering van de prestaties die aanleiding hebben gegeven tot het conflict. De verantwoordelijkheden van de tussenpersoon zijn vastgelegd in de artikels 22, 27 en 28 van de wet van 16/02/1994. Volgende instantie staat borg voor de diensten van de organisator (zoals vermeld in de brochure) en van de tussenpersoon: Garantiefonds Reizen – Metrologielaan 8 in 1130 Brussel, tel: 02 240 68 00 – fax: 02 240 68 08 OF Europese Goederen en Reisbagageverzekeringsmaatschappij N.V – Tweekerkenstraat 14 in 1000 Brussel– tel: 02 227 50 90 – fax: 02 220 33 50. Het reisbureau is verzekerd bij dit fonds tegen financieel onvermogen.

DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN
Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. 

Artikel 2: Promotie 

1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: – wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken; – er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. 

2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen. 

Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar 

De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht: 

1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mee te delen: 

– de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen; 

– informatie over het aangaan en de inhoud van een annuleringen/of bijstandsverzekering; – de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten. 

2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken: 

– dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats; 

– naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator. 

– Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract. 

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger 

De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 5: Totstandkomen van het contract 

1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of – organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.

2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. 

Artikel 6: De prijs 

1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in: – de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of – de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of – de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs. 

2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan. 

3. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. 

Artikel 7: Betaling van de reissom 

1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald. 

2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger. 

3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden. 

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking 

1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen. 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht. 

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger 

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. 

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis 

1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt. 

2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. 

3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. 

4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11. 

Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator vóór afreis 

1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: – ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen. – ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen. 

2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: – de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht; – de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. 

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis 

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. 

2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil. 

3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen. 

Artikel 13: Verbreking door de reiziger 

De reiziger kan altijd het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of – bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator 

1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. 

2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 

3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. 

4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom. 

5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing. 

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger 

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of – bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld. 

Artikel 16: Klachtenregeling 

1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator. 

2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator. 

3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen. 

Artikel 17: Verzoeningsprocedure 

1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 

2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 

3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden. 

4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 

5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Secretariaat van de “Cel verzoening”: verzoening.gr@skynet.be 

Artikel 18: Arbitrage of Rechtbank 

1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. 

2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke verwerende partij via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1250 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger. 

3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 

4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van het arbitraal college en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: – telefoon: 02 277 62 15 (9u tot 12 u) – fax: 02 277 91 00 – Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel – e-mail: clv.gr@skynet.be

SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR REISBUREAU JEMPI REIZEN
Voor een reis waarvoor Jempi Reizen als tussenpersoon wordt beschouwd:
Artikel 1: Kosten voor aanpassingen 

Reisbureau Jempi Reizen past dezelfde kosten als deze die zijn aangeduid in de brochure van de touroperator bij de reis is geboekt. 

Artikel 2: Annuleringskosten 

De reiziger kan ten allen tijde zijn reis deels of volledig annuleren. Dit dient zo snel mogelijk schriftelijk worden gemeld aan reisbureau Jempi Reizen. Een annulatie zal enkel kunnen verwerkt worden op een werkdag tijdens de openingsuren (van maandag tot zaterdag van 10u tot 18u). Annulaties die niet op dit tijdstip worden gemeld zullen pas ten vroegste de eerstvolgende werkdag behandeld worden. In geval van annulatie van de klant, bezit reisbureau Jempi Reizen het recht om 10% kosten op de volledig reissom toe te voegen aan de voorziene kosten voor de touroperator bij wie de reis was geboekt. De totaliteit van de kosten mag nooit meer bedragen dan de kosten voor de initiële reis. Wij raden steeds een annulatieverzekering te onderschrijven. 

Artikel 3: Betalingstermijn 

Voor elke reis dient een voorschot van minimum 30% betaald te worden bij reservatie en het saldo dient betaald te worden 1 maand voor afreis. Bij niet naleving van deze termijnen behoudt reisbureau Jempi Reizen zich het recht tot annulering van de reis na een schriftelijke verwittiging en rekening ten laste van de klant zoals voorzien in artikel 2. 

Artikel 4: Dossierkosten 

Wij rekenen geen dossierkosten aan. Voor wijziging of annulatie wordt een dossierkost van €18 aangerekend. 

Artikel 5: Assistentie 24u/24u 

Voor alle noodgevallen tijdens de reis, voorziet reisbureau Jempi Reizen een noodnummer beschikbaar voor alle klanten. Dit nummer is 24u/24u bereikbaar en is complementair met deze van de touroperator. Dit nummer wordt u meegedeeld bij afgifte van uw reisdocumenten. 

Een reis waarbij Jempi Reizen als organisator wordt beschouwd: 
Artikel 1: Wijzigingskosten 

Behalve bij tegenbericht op de achterzijde wordt voor elke wijziging voor de gemaakte reservatie € 25 kosten aangerekend door reisbureau Jempi Reizen bovenop de doorgerekende kosten van de transportfirma en / of de logiesverstrekker en / of eventuele andere betrokken partijen. 

Artikel 2: Annuleringskosten 

De reiziger kan ten allen tijde zijn reis deels of volledig annuleren. Dit dient zo snel mogelijk schriftelijk worden overgemaakt aan reisbureau Jempi Reizen. Een annulering kan pas verwerkt worden op een werkdag tijdens de openingsuren van het kantoor (van maandag tot zaterdag van 10u tot 18u). Annulaties die niet tijdens deze periode worden overgemaakt kunnen pas ten vroegste de eerste daaropvolgende werkdag behandeld worden.Behalve indien anders vermeld op de achterzijde, behoudt reisbureau Jempi Reizen zich het recht om 15% van de totale reissom aan te rekenen bovenop de andere kosten van de transportfirma en / of de logiesverstrekker en / of eventuele andere betrokken partijen. 

Artikel 3: Betalingstermijn

Voor elke reis dient een voorschot van minimum 30% betaald te worden bij reservatie en het saldo dient betaald te worden 1 maand voor afreis. Bij niet naleving van deze termijnen behoudt Jempi Reizen zich het recht tot annulering van de reis na een schriftelijke verwittiging en rekening ten laste van de klant zoals voorzien in artikel 2. 

Artikel 4: Dossierkosten

Wij rekenen geen dossierkosten aan. Voor wijziging of annulatie wordt een dossierkost van € 18 aangerekend. 

Artikel 5: Assistentie 24u/24u

Voor alle noodgevallen tijdens de reis, voorziet reisbureau Jempi Reizen een noodnummer beschikbaar voor alle klanten. Dit nummer is 24u/24u bereikbaar en is complementair met deze van de touroperator. Dit nummer wordt u meegedeeld bij afgifte van uw reisdocumenten.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN A TOT Z 
Artikel 1: Aansprakelijkheid 

1.1 De aansprakelijkheid wordt geregeld door de Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. De aansprakelijkheid van de reisorganisator is niet betrokken in geval van overmacht, bij een gebeurtenis die hij zelfs met inachtneming van de grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen of situaties zoals opgesomd in artikel 50 van de Wet van 21 november 2017. 

1.2 De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld. 

1.3 De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang op de luchthaven van vertrek en eindigen op de luchthaven na de terugvlucht. 

1.4 ‘Communautaire lijst’ van luchtvaartmaatschappijen. 

1.5 In overeenstemming met artikel 9 van de Europese verordening (EG) nr. 2111/2005 is de reisorganisator u verplicht te informeren over het bestaan van een lijst van 

luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een exploitatieverbod opgelegd kregen, de zogenaamde communautaire lijst. Deze kan geconsulteerd worden op 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/air-safety-list_en.pdf

1.6 Identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen. 

1.7 In overeenstemming met artikel 11 van de Europese verordening (EG) nr. 2111/2005 moet de reisorganisator u informeren over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen die betrekking hebben op uw vlucht. Voor zover de identiteit nog niet bekend is op het ogenblik van de boeking wordt de naam vermeld van de maatschappij die waarschijnlijk de vlucht zal uitvoeren. De identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij wordt u medegedeeld bij het toesturen van de vliegtickets. Indien zich naderhand wijzigingen voordoen zal men u zo snel mogelijk informeren en in elk geval voor de check-in of, als er bij overstappen op een aansluitende vlucht geen check-in meer plaatsvindt, bij het instappen. 

1.8 De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het goede verloop van de excursies, die de reiziger op bijvoorbeeld bij derden en op eigen houtje bestelt. 

1.9 De organisator is niet aansprakelijk voor een eventuele aanhouding door politie en/of andere authoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de plaatselijk geldende voorschriften van een land. 

1.10 De reizigers dienen zich te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten door niet tijdig aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. 

1.11 Degene die de reis boekt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle afspraken die hem/haar, ook voor andere deelnemers wordt gemaakt. 

Artikel 2: Aanvaarding 

2.1 Door inschrijving op onze reizen vermeld in deze brochure/website verklaart de reiziger zich akkoord met de vermelde algemene en bijzondere voorwaarden.

Artikel 3: Aard van de reis 

3.1 De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het specifieke karakter van de reis die wordt aangeboden. 

3.2 De veiligheid kan ter plaatse mogelijk in gevaar gebracht worden door plaatselijke onvoorziene omstandigheden. 

3.3 Mindervaliden moeten, ongeacht de aard van hun handicap, via de organisator bij reservatie alle gegevens verstrekken om, naargelang van de aard van de reis, de organisator toe te laten de nodige maatregelen te treffen. Alle kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan het niet-nakomen van deze verplichting kunnen verhaald worden op de reiziger. 

Artikel 4: Accommodatie 

4.1 Een internationale regel bepaalt, dat u op de dag van vertrek uw accommodatie tussen 10.00 en 12.00 uur dient te verlaten (zie ook het informatiemateriaal op uw kamer). Deze wordt vastgesteld door de directie van de accommodatie en houdt verband met de tijd die benodigd is voor het schoon- en gereedmaken van de accommodatie voor de op die dag aankomende gasten. Op de dag van aankomst moet u er dan ook rekening mee houden dat uw geboekte accommodatie in de meeste gevallen pas na 15.00 beschikbaar is. Wilt u om reden van een late vertrektijd langer gebruik maken van uw kamer, dan kunt u een dag voor vertrek met de hotelreceptie bespreken of er mogelijkheden zijn voor een zogeheten ‘late check-out’ of dat de mogelijkheid bestaat tot het boeken (tegen betaling) van een extra nacht. Wilt u vooraf deze zekerheid, dan adviseren wij u reeds bij boeking een extra nacht te reserveren. 

4.2 Onder 3-persoonskamers wordt verstaan dat men een tweepersoonskamer betrekt en dat een derde bed in de kamer wordt bijgeplaatst. Dikwijls is dit een opvouwbaar bed dat niet de kwaliteit biedt van het bed dat vast in de kamer staat. In sommige hotelkamers wordt de ruimte hierdoor dikwijls beperkter. 

4.3 Eenpersoonskamers zijn veelal beperkt verkrijgbaar en zijn vrijwel altijd op aanvraag.

4.4 In de meeste accommodaties worden er een aantal faciliteiten aangeboden. Dit kan steeds gewijzigd worden, de reisorganisator brengt u hiervan steeds op de hoogte. De reisorganisatie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld als er een wijziging in de faciliteiten is gebeurd waarvan de organisator niet op de hoogte is gebracht. 

4.5 U kunt er van uitgaan dat er bij een 5* hotel (en zeker 5* deluxe) kledingvoorschriften van toepassing zijn, vooral in verschillende restaurants tijdens het diner. Om die reden is het aan te bevelen om voor de zekerheid een avondjurk, pantalon, colbert en een stropdas in uw bagage mee te nemen. Tijdens feestdagen met mogelijke galadiners is men hier extra streng op.

4.6 Waar niets wordt vermeld gelden over het algemeen de volgende richtlijnen in de hotels qua schoonmaak: dagelijkse schoonmaakbeurt en handdoekwisseling; het linnengoed wordt in een 4*hotel meestal 3x per week verschoond, in 5* hotels vrijwel altijd dagelijks.

4.7 De toeristenbelasting worden ter plaatse bij uw accommodatieverschaffer voldaan. Deze zijn ten laste van de reiziger. 

4.8 Het is bij alle soorten accommodaties gebruikelijk dat u bij aankomst een waarborgsom betaalt die hoog kan oplopen. Kunt u een creditcard overhandigen dan is dit meestal afdoende als garantie voor de borg. Deze borg wordt u bij vertrek terugbetaald, tenzij er aanleiding bestaat tot (gedeeltelijke) inhouding wegens schade of anderszins. Is dat aan de orde vraagt u dan om een rekening en controleer deze op juistheid. 

4.9 Bij arrangementen gebaseerd op alleen logies zijn geen maaltijden inbegrepen. Bij logies en ontbijt begint de verzorging met het ontbijt op de dag na aankomst en eindigt met het ontbijt op de dag van vertrek. Bij half- en volpension begint de verzorging met het diner of de lunch op de aankomstdag en eindigt met het ontbijt op de dag van vertrek; De geboekte maaltijden voor half- en volpension worden doorgaans gebruikt in het hoofdrestaurant van het hotel. Roomservice valt niet onder de verzorging en dient ter plaatse worden betaald (niet elk hotel biedt roomservice aan). Eventueel niet genoten maaltijden, bijvoorbeeld door een vroeg vertrek of late aankomst (ook in geval van vertraging) worden door het hotel niet vergoed en kunnen na retour niet door We are Dubai worden gerestitueerd. Aanbiedingen als bijvoorbeeld 7 = 5 betreffen vaak alleen de kamerprijs. Indien de reis wordt aangeboden op basis van logies en ontbijt of halfpension kan dit betekenen dat u over de gratis nachten wel de betreffende maaltijden doorberekend krijgt. Hebt u geboekt op basis van een all inclusive dan start de verzorging in vrijwel alle accommodaties vanaf het moment dat u bent ingecheckt en eindigt de verzorging op het moment dat u uitcheckt.

4.10 Mocht u ter plaatse om wat voor reden dan ook van accommodatie willen wisselen, houdt u er dan rekening mee dat het in eerste instantie door u geboekte hotel niet altijd de kosten van de niet gebruikte nachten restitueert, ondanks eventuele mondelingen toezeggingen door het personeel. Neemt u in voorkomende gevallen altijd contact op met onze lokale vertegenwoordiging of indien niet aanwezig met ons direct. Ter plaatse dient u zelf de kosten voor de nieuwe accommodatie te voldoen, dit vaak tegen de dan geldige dagprijzen van het hotel. 

4.11 Indien u ter plaatse de wens te kennen geeft uw verblijf te willen verlengen dan kunt u dit aanvragen bij onze lokale vertegenwoordiger of bij ons direct. Verlenging is niet altijd mogelijk en hangt mede af van de beschikbaarheid van accommodaties en vliegtuigstoelen. Indien verlenging mogelijk is wordt naast de kosten voor de extra overnachtingen en de wijzigingskosten voor de vliegtickets € 75,- per persoon aan bemiddelingskosten in rekening gebracht.

4.12 Indien een deelnemer om welke reden dan ook het verblijf voortijdig moet afbreken dan wordt dit gezien als een annulering van de resterende reis. Voor de niet-genoten nachten zullen 100% kosten in rekening worden gebracht. Voor de terugvlucht is het mogelijk dat de luchtvaartmaatschappij u een volledig nieuw ticket laat aankopen. Indien wij voor u deze vervroegde terugkeer in orde moeten brengen zullen er tevens € 50,- per persoon administratieve kosten in rekening worden gebracht. Dient u terug te keren om medische redenen dan neemt u best contact op met uw verzekeringsmaatschappij zodat zij dit eventueel kunnen regelen voor u.

4.13 Eventuele voorkeuren (rustige kamer, twin bedden,…) kunnen, indien bij boeking opgegeven, steeds worden doorgegeven aan de accommodatie. Een garantie kan hier echter nooit voor worden gegeven tenzij dit voor u een voorwaarde (essentie) is om te boeken. In dit geval geven wij u wensen door en vragen wij om een schriftelijke bevestiging van de hotelier. De kosten voor een dergelijke essentie bedragen € 50,- per bevestigde aanvraag. 

Artikel 5: Annulering van de pakketreisovereenkomst door de reiziger 

5.1 De annulering moet door de reiziger per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan Jempi Reizen meegedeeld worden, met aanduiding van alle referenties van de bestelde rieis

5.2 De annuleringskosten worden berekend op de reissom exclusief de administratiekost en de premie voor de eventuele verzekeringen. 

5.3 De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum waarop Jempi Reizen de schriftelijke melding van annulering heeft ontvangen. Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen tijdens de kantooruren (maandag tot vrijdag van 10.00 tot 18.00 en op zaterdag van 10.00 tot 16.00). Annuleringen buiten deze tijdsperiode worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. 

5.4 Tot 90 dagen voor afreis: de door de luchtvaartmaatschappij/leveranciers aangerekende kosten vermeerderd met € 200, met een minimum van 25% van de reissom. 

5.5 Vanaf 90 tot en met 60 dagen voor afreis: de door de luchtvaartmaatschappij/leveranciers aangerekende kosten vermeerderd met € 200 per persoon, met een minimum van 35% van de reissom. 

5.6 Vanaf 60 tot en met 21 dagen voor afreis: 75% van de reissom. 

5.7 Vanaf 21 dagen voor de afreis en bij no show: 100% van de reissom. 

5.8 Sommige hotels hanteren in het hoogseizoen en rond feestdagen en in geval van vroegboekacties dikwijls strengere betalings- en annulatievoorwaarden. In dit geval wordt u hier bij de boeking door ‘We Are Dubai’ van op de hoogte gebracht. 

Artikel 6: Bagage 

6.1 Electronische controle van de handbagage vindt op alle luchthavens plaats. Geen gevaarlijke voorwerpen, scherpe voorwerpen of aanstekers in de handbagage, deze moeten in de ruimbagage. Vloeistoffen en toiletartikelen mogen alleen in kleine hoeveelheden (max. 100 ml per stuk) en op de juiste manier, verpakt in een hersluitbare transparante plastic zak van max. 1 liter in de handbagage worden meegenomen. 

6.2 Bij het vaststellen van verlies, beschadiging of laattijdige aflevering van bagage moet de reiziger bij de afdeling ‘verloren bagage (lost luggage)’ van de luchthaven een ‘property irregularity report’ invullen alvorens de luchthaven te verlaten. Zonder dit document heb je geen bewijs van aangifte en kan je de bagage onmogelijk recupereren en/of schadevergoeding bekomen voor eventuele schade. De maximum toegelaten bagage (afmeting, gewicht en aantal) is afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij. De exacte gegevens staan telkens op de reisdocumenten. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger. Houdt u er ook rekening mee dat de vrijdom per persoon niet mag worden opgeteld voor twee personen en als 1 koffer met dubbel gewicht worden aangeboden. 

6.3 Afwijkende bagage, zoals een rolstoel, golftas en duikuitrusting, dient vooraf te worden gemeld. Rolstoelen mogen in het algemeen gratis worden meegenomen maar moeten wel voldoen aan strikte eisen die per luchtvaartmaatschappij kunnen verschillen. Golftassen, duikuitrusting en andere bijzondere bagage tellen soms mee in het totale gewicht van de ruimbagage, maar meestal moet hiervoor separaat een toeslag worden betaald. Baby’s die geen eigen stoel hebben betalen bij nagenoeg alle luchtvaartmaatschappijen 10% van de volwassenenprijs en hebben dan ook geen recht op volledige bagagevrijdom. In het algemeen mag voor hen een inklapbare buggy of Maxi-Cosi worden meegenomen. 

6.4 Luchtvaartmaatschappijen zien steeds strenger toe op hun bagageregels en voeren steeds vaker nog een extra controle op handbagage uit aan de gate. Blijkt daar dat deze de maximaal gestelde afmetingen of het gewicht overschrijdt dan wordt de handbagage alsnog ingenomen en in het ruim vervoerd. Tevens loopt u het risico dat u, naast de kosten voor het vervoer van de koffer als ruimbagage, een flinke boete zal moeten betalen die direct afgerekend moet worden. 

Artikel 7: Betaling van de reissom 

7.1 Voorschot 

Het voorschot in art. 6 van de Algemene Voorwaarden is afhankelijk van het tijdstip en de aard van de boeking. Een (eventuele) prijsaanpassing van de reissom kan geen aanleiding geven tot herziening van het betaalde voorschot. In geval van boeking tot 42 dagen voor de afreis: 35% van de reissom bij ontvangst van de bevestiging. Het saldo dient vereffend te worden 42 dagen voor vertrek. In geval van een late boeking (minder dan 42 dagen voor de afreisdag) is de volledige reissom onmiddellijk verschuldigd. De boeking wordt in dat geval pas gemaakt op het moment dat de reisorganisator het geld ontvangen heeft. 

7.2 Laattijdige of niet-betaling 

Boekingen 42 dagen of meer voor afreis: bij niet- of onvolledige betaling van een rekening op de vervaldag zijn van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd: 

∙ Conventionele intresten van 12% per jaar op het onbetaalde bedrag, te rekenen vanaf de vervaldag 

∙ Een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van € 200. 

Indien een rekening niet volledig is betaald op de vervaldag heeft Jempi Reizen het recht om de reis na ingebrekestelling te annuleren. In dat geval is de annuleringsvergoeding voorzien in artikel 5 verschuldigd door de reiziger, onder voorbehoud van het recht van Jempi Reizen om bijkomende schadevergoeding en intresten te vorderen. De eventuele door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de aangerekende vergoeding worden verrekend. 

Bij boekingen minder dan 42 dagen voor afreis: bij gebreke aan onmiddellijke betaling van de volledige reissom heeft Jempi Reizen het recht om de reis van rechtswege en zonder ingebrekestelling te annuleren. In dat geval is de annuleringsvergoeding voorzien in artikel 5 verschuldigd door de reiziger, onder voorbehoud van het recht van Jempi Reizen om bijkomende schadevergoeding en intresten te vorderen. De eventuele door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de aangerekende vergoeding worden verrekend. 

Artikel 8: Brandstofheffing 

8.1 Wij maken u er nadrukkelijk op attent dat wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen op de soms onverklaarbare prijsverschillen in brandstofheffingen die de diverse luchtvaartmaatschappijen hanteren. Deze heffingen kunnen gedurende het seizoen fluctueren en kunnen resulteren in een naheffing. 

Artikel 9: Classificatie 

9.1 Bij de publicatie van hotels in ons programma hanteren wij de classificatie naar onze professionele mening. Elk land heeft een eigen beoordelingssysteem, waardoor een vergelijking niet altijd goed mogelijk is. Mocht de classificatie dan ook afwijken van hetgeen ter plaatse officieel is, dan vermelden wij de officiële classificatie in de beschrijving van het desbetreffende hotel. Dit teneinde een onterecht hoog of laag verwachtingspatroon te voorkomen. 

Artikel 10: Corona 

10.1 De reiziger erkent naar behoren te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden die zijn veroorzaakt door de coronaviruscrisis en die van invloed kunnen zijn op de reis, en over de situatie van de pandemie op de reisbestemming. Hij heeft ook kennis genomen van de actuele reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be) waarin wordt gewaarschuwd dat reizen momenteel wordt afgeraden. De reiziger verklaart dan ook volledig op de hoogte te zijn van de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt voor het goede verloop van zijn reis en beslist toch met kennis van zaken op reis te willen vertrekken. De reiziger dient ook rekening te houden dat een wijziging in de kleurcode geen reden is voor een annulatie van de reis zonder kosten. 

Artikel 11: Dienstregeling 

10.1 Alle intercontinentale vluchten worden enkel verzorgd met lijnvluchten. De luchtvaartmaatschappij, – route en schema vermeld bij de programmabeschrijving zijn slechts indicatief en steeds onder voorbehoud. Jempi Reizen behoudt steeds het recht een andere luchtvaartmaatschappij met een ander vluchtschema te voorzien. De reiziger wordt hiervan op de hoogte gebracht. Ook kan een bustransfer naar een Europese luchthaven, vanwaar de intercontinentale vlucht vertrekt en/of aankomt, worden ingelegd en dit zonder dat enige financiële schadevergoeding kan worden geëist. In een dergelijk geval verbindt Jempi Reizen zich er toe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. 

10.2 Bij vertraging of overboeking of annulering van een vlucht gelden de bepalingen van de ‘Europese Verordening over vergoedingsstelsels’ opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen die de conventie van Montreal hebben goedgekeurd en indien het vervoer gebeurt tussen landen die het verdrag van Montreal hebben onderschreven. 

Artikel 12: Formaliteiten 

12.1 De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem op de website worden medegedeeld. 

12.2 De reiziger dient zelf te zorgen voor de nodige documenten (geldig internationale reispas, pasfoto’s, visa…) en is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de concrete inlichtingen die vereist zijn voor zijn reis, aan Jempi Reizen.

12.3 Voor reizen naar Dubai is een internationale reispas, geldig tot zes maanden na terugkeer, verplicht. 

12.4 Reizigers die een andere nationaliteit hebben dan de Belgische, dienen zich tot hun ambassade/consulaat te wenden. 

12.5 Ook voor kinderen is een eigen internationale reispas met geldigheidsduur tot zes maanden na terugkeer verplicht. 

Artikel 13: Gezondheidsvoorschriften 

13.1 U dient zich vooraf te informeren of er medische adviezen in acht moeten worden genomen op het gebied van uw persoonlijke gezondheid. Voor de Verenigde Arabische Emiraten worden bepaalde, bij ons gewoon in de apotheek verkrijgbare, medicijnen als drugs beschouwd (codeïne is bv. verboden). U kan de lijst met verboden medicijnen checken op http://uae embassy.ae/Embassies/be

13.2 Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bv. suikerziekte, hartaandoeningen, astma enz…) moeten bij de inschrijving gesignaleerd worden aan de organisator (???) 

Artikel 13: Klachtenregeling 

13.1 De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onmiddellijk op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst. Indien de klacht enkel na de vakantie ingediend wordt kunnen de feiten niet altijd vastgesteld meer worden en kan het recht tot compensatie vervallen. Werd de gemelde klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren dan moet de reiziger uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een officiële klacht indienen. 

13.2 Bij het indienen van een klacht dienen alle relevante bewijsstukken te worden voorgelegd. Enkel bewijskrachtig ingediende klachten kunnen in aanmerking worden genomen. Voor het indienen van een klacht inzake de uitvoering van een vlucht kan de voorlegging worden gevraagd van het ticket en de originele instapkaart (boarding pass). 

13.3 De tegenwaarde van de niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft. 

13.4 Voor eventuele geschillen heeft de reiziger de keuze het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Reizen of de rechtbank. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 

Artikel 14: Prijs 

14.1 De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing – vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger kunnen betaald worden.

14.2 De prijs en toeslagen zijn aangeduid per persoon. De mogelijkheden tot prijsaanpassing zijn bepaald in de Algemene reisvoorwaarden en de Bijzondere voorwaarden. 

14.3 De prijzen bevatten: 

* de intercontinentale lijnvlucht in economy klasse heen en terug van de reizigers en hun bagage (20kg, tenzij anders vermeld) en de bagagehandeling volgens specificatie van het programma 

* alle brandstof- en luchthaventaksen zoals gekend op moment van de boeking, tenzij anders vermeld 

* het vervoer ter plaatse heen- en terug tussen de luchthaven en de accommodatie * het verblijf in de gekozen accommodatie met de maaltijden zoals voorzien in het programma * de diensten van de vertegenwoordiger ter plaatse 

* Belgische en eventuele lokale BTW volgens de correcte aanslagvoeten 

 14.4 Niet-inbegrepen zijn: 

 * kosten voor reispas en andere formaliteiten tenzij anders vermeld 

 * alle persoonlijke uitgaven zoals dranken, fooien en souvenirs 

 * alle fooien voor chauffeurs, eventuel lokale gidsen en hotelpersoneel * de niet-vermelde maaltijden 

 * het vervoer heen- en terug tussen de woonplaats en de luchthaven 

 * de bijdragen voor de verzekering 

14.5 Prijzen die door ons worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud tot het effectieve moment van boeking 

14.6 Dossier op aanvraag 

 Aan een boeking op aanvraag zijn in regel geen kosten verbonden. Er worden echter wel kosten aangerekend indien: 

∙ De productmanager de aanvraag als niet realiseerbaar beschouwt en de reiziger aandringt om toch de aanvraag te maken 

∙ Het dossier geannuleerd wordt door de reiziger vooraleer antwoord ontvangen is van de bestemming en dit binnen de 7 dagen na de boeking 

∙ In beide gevallen bedragen de kosten € 75 per dossier. Dit bedrag kan echter verhoogd worden indien er vliegtuigplaatsen geblokkeerd worden bij een boeking minder dan 4 weken voor afreis. 

∙ Zodra de boeking bevestigd wordt, valt deze onder de normale wijzigings- en annuleringsvoorwaarden. 

∙ Deze voorwaarden gelden niet voor een boeking op aanvraag die een bevestigde boeking dient te vervangen. Hier gelden de normale voorwaarden.

14.7 Indien deze voorkeur voor de reiziger van dergelijk belang is dat het al dan niet boeken van de reis ervan afhangt, spreekt men van een essentieel element. Dit moet wel bij de boeking duidelijk gesteld worden. Indien dit essentieel element na de bevestiging aangevraagd wordt, gelden bij annulering na een negatief antwoord de gebruikelijke voorwaarden. 

 Artikel 15: Privacy 

15.1 Uw persoonsgegevens worden door Jempi Reizen bvba verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop van uw vakantie en/of gerelateerde diensten en voor direct marketing (om u nieuwe vakantieproducten of – diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op hello@wearedubai.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken kan u een mail versturen naar hello@wearedubai.be. 

Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommissie.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). 

Artikel 16: Reisbescheiden 

16.1 Na tijdige ontvangst van uw betaling ontvangt u ca. 15 dagen voor vertrek de reisbescheiden (e tickets, vouchers, e.d.) met algemene en specifieke informatie. Het is belangrijk dat u deze documenten goed controleert. U ontvangt tevens de adressen en telefoonnummers van het geboekte hotel en de vertegenwoordiging ter plaatse. 

Artikel 17: Reisduur 

17.1 Onder reisduur wordt verstaan het aantal kalenderdagen. De dag van heen- en terugreis zijn in de vermelde reisduur inbegrepen en worden steeds beschouwd als reisdagen. 

Artikel 18: Samenstelling van de prijs 

18.1 Verblijf en andere diensten in het buitenland 

 De prijzen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland werden berekend volgens de tarieven en wisselkoersen zoals geldig op 03/06/2021. Bij wijziging van deze tarieven en/of wisselkoersen na deze datum worden de prijzen voor het verblijf en andere diensten in het buitenland niet herzien. 

18.2 Heffingen en taksen 

 De heffingen en taksen die verschuldigd zijn voor de geleverde diensten in het buitenland werden eveneens berekend volgens de tarieven zoals geldig op…… Het kan voorkomen dat een land, na afsluitingsdatum van de prijsberekening van de brochure, een extra taks (bijvoorbeeld BTW op hotelovernachtingen) of heffing (vergoeding om het land binnen te komen) invoert. Verhogingen of verlagingen van de heffingen en/of taksen na deze datum worden netto bij de reissom gevoegd of er van afgetrokken.

18.3 Vervoer per vliegtuig 

 De prijs voor het vervoer per vliegtuig naar de bestemming zijn berekend volgens de tarieven zoals geldig op 03/06/2021, met inbegrip van de op dat ogenblik gekende luchthaventaksen en brandstoftoeslagen. De door de luchtvaartmaatschappijen na deze datum meegedeelde verhogingen van brandstoftoeslagen en/of luchthaventaksen worden netto bij de reissom gevoegd. De verhoging van deze luchtvaarttaksen en brandstoftoeslagen kan verschillende oorzaken hebben. De taksen die een luchthaven heft, kunnen verhogen en/of de prijs van de ‘jet fuel’ prijzen FOB Rotterdam Barge bedraagt op 09.10.2020 342.75$/mt. Je kan dit terugvinden op de site van IATA (https://www.iata.org/publications/economics/fuel-monitor/pages/index.aspx). Het is wel zo dat beide componenten noteren in dollar dus ook een verlaging van de EUR/USD zal aanleiding geven tot een stijging van de taksen/toeslagen. De wisselkoers EUR/USD is de gemiddelde maandkoers (MMR) die gebruikt wordt door IATA en heeft op 24.09.2020 de waarde van EUR/USD 1,173565. De procentuele stijging zal door de respectievelijke luchtvaartmaatschappij van de reis onmiddellijk doorgerekend worden en zal dus ook netto bij de reissom gevoegd worden. Men kan deze som van luchtvaarttaksen en brandstoftoeslagen terugvinden door de volledige route op de website van de luchtvaartmaatschappij in te geven en de daarbij horende taksen/toeslagen op te vragen. Het is belangrijk te noteren dat hetzelfde kan leiden tot een reductie mocht de brandstofprijs/heffingen/… voor uw vlucht na uw boeking dalen. 

18.4 Zo de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan de organisator heeft betaald. 

Artikel 19: Transfers ter plaatse 

19.1 Bij aankomst op uw bestemming wordt u per privétransfer (?) naar uw accommodatie gebracht. De transfer is in principe gebaseerd op vervoer van maximaal 2 of 3 personen en dito aantal koffers. Bent u met meer personen of vervoert u meer dan 3 koffers (inclusief handbagagekoffers) dan zullen wij hiervoor een extra of een groter voertuig moeten inzetten, waarvoor een afwijkende prijs geldt. U dient ons daarom bij boeking door te geven of u met meer dan 1 koffer per persoon gaat reizen Doet u dit niet en ontstaan daardoor ter plaatse problemen, dan zullen de extra kosten aan u doorgerekend worden. Daarnaast is het ook van groot belang dat u, wanneer u extra’s meeneemt zoals een buggy, rollator of golftas, dit bij boeking aan ons doorgeeft. In sommige gevallen zal het hiervoor noodzakelijk zijn om aangepast vervoer te regelen. 

Artikel 20: Vlucht 

20.1 Alle gepubliceerde arrangementen zijn gebaseerd op vliegen in economy klasse met vertrek vanaf Zaventem. 

20.2 In het algemeen adviseren wij u, mede i.v.m. de tijdrovende veiligheidscontroles, zich voor intercontinentale vluchten minimaal 3 uur voor vertrek bij de betreffende incheckbalie of het bagage afgiftepunt te melden. Business en First Class passagiers raden wij aan zich uiterlijk 2,5 uur voor vertrek te melden. Te late aankomst op de luchthaven (voor zowel de check-in alsook bij de gate) kan uitsluiting op uw vlucht betekenen. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor eigen rekening. Het missen van een vliegtuig geeft geen recht op terugbetaling. Het (indien mogelijk) omboeken naar een later vertrek brengt meestal extra kosten met zich mee die ook voor eigen rekening zijn.

20.3 We are Dubai hanteert de Gechillencommissie Algemene Voorwaarden, doch is niet aansprakelijk voor mogelijke schade van gemiste vakantiedagen of – uren, zoekgeraakte bagage en/of (te) late aankomst op de bestemming of bij terugkomst. 

20.4 Alle luchtvaartmaatschappijen verdelen de beschikbare stoelcapaciteit binnen eenzelfde klasse in verschillende tariefniveaus zonder dat daar een afwijkende dienst of service tegenover staat, maar waardoor wel vluchttoeslagen kunnen ontstaan. We Are Dubai kan hier helaas geen invloed op uitoefenen. 

20.5 Steeds meer luchtvaartmaatschappijen bieden economy klasse-passagiers de mogelijkheid om vooraf, tegen betaling, een stoel te reserveren. Bij de meeste maatschappijen is dit mogelijk vanaf het moment van boeken tot 48 uur voor vertrek en kan er gekozen worden tussen standaard stoelen of stoelen met extra beenruimte. 

20.6 In economy klasse worden aan boord maaltijden en dranken aangeboden en kan u ook eventuele dieetwensen kenbaar maken, mits deze bij boeking (uiterlijk 96 uur voor vertrek) worden doorgegeven. 

20.7 In geval van overboeking, kort voor vertrek geannuleerde vluchten en langdurige vertragingen, niet veroorzaakt door een calamiteit, worden de geregistreerde luchtvaartmaatschappijen verplicht de passagier de schade te vergoeden. We Are Dubai kan hier niet op worden aangesproken, maar kan wel bemiddelen in geval u een klacht wilt indienen. 

20.8 Alle luchtvaartmaatschappijen maken gebruik van E-ticketing, zogenaamde elektronische tickets. Bij de meeste luchtvaartmaatschappijen kunt u via internet veelal tussen de 48 en 24 uur voor vertrek inchecken. U kiest zelf uw stoel aan boord voor zover wij deze nog niet voor u gereserveerd hebben en u print uw instapkaart thuis uit of u kunt deze (in de meeste gevallen) downloaden op uw mobiele telefoon. Op diverse luchthavens kunt u zelf uw bagage wegen, labelen en op de band zetten of geeft u uw bagage af bij één van de bagageafgiftepunten. Hebt u om wat voor reden uw instapkaart thuis niet uitgeprint dan kunt u deze alsnog op de luchthaven uitprinten. Uiteraard blijft inchecken bij een balie op de luchthaven mogelijk. 

Artikel 21: Verzekeringen 

21.1 Bij het afsluiten van een reis en/of annuleringsverzekering wordt altijd uitgegaan van het totaal aantal reisdagen. Wij raden u met nadruk aan een bijstands- en een annuleringsverzekering af te sluiten. Hiermee behoedt u zich voor de financiële gevolgen van ongeval en ziekte voor of tijdens uw vakantie en annulering of voortijdige onderbreking van uw vakantie. Check ook of de geboekte reissom ook daadwerkelijk door de verzekering wordt gedekt. In het geval u over een doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering beschikt, controleer dan of deze ook voor uw medepassagiers van toepassing is. 

Artikel 22: Wijzigingen 

22.1 De organisator houdt zich het recht voor om onbeduidende veranderingen aan de pakketreisovereenkomst aan te brengen. De organisator zal de klant hiervan op de hoogte brengen per e-mail of brief.

22.2 Wijzigingen door de reiziger aan een geboekte reis worden aanvaard tegen betaling van kosten, naast eventuele prijsaanpassing. Actuele promoties zijn eveneens onderworpen aan voorwaarden, en mogelijks niet van toepassing in een gewijzigd dossier. U wordt hiervan geïnformeerd bij de wijzigingsaanvraag. De kosten hangen af van het tijdstip en de aard van de wijziging. 

22.3 Naamscorrectie, naamswijziging, overdracht: 

 A/ Tot en met 42 dagen voor de afreis: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten (die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of boekingen) verhoogd met € 35 per persoon. 

B/ Vanaf 41 dagen tot en met 8 dagen voor de afreis: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten (die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of boekingen) verhoogd met € 50 per persoon. 

C/ Vanaf 7 dagen voor de afreis: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten (die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of boekingen) verhoogd met € 100 per persoon. 

22.4 Andere wijzigingen (assistentie, sportmateriaal, huisdieren, kamertype, leeftijd, maaltijdregime, hotel) 

A/ reeds geboekte assistentie, sportmateriaal en huisdieren kunnen tot 10 dagen voor vertrek kosteloos geannuleerd worden 

B/ andere wijzigingen (hotel, leeftijd, kamertype) 

1. Tot en met 42 dagen voor de afreis: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten (die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of boekingen) verhoogd met € 35 per persoon. 

2. Vanaf 41 dagen tot en met 8 dagen voor de afreis: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten (die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of boekingen) verhoogd met € 50 per persoon. 

3. Vanaf 7 dagen voor de afreis: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten (die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of boekingen) verhoogd met € 100 per persoon. 

 22.5 Wijziging van vertrek- en of terugreisdatum 

1. Tot en met 42 dagen voor de afreis: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten (die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of boekingen) verhoogd met € 35 per persoon. 

2. Vanaf 41 dagen tot en met 8 dagen voor de afreis: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten (die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of boekingen) verhoogd met € 50 per persoon. 

3. Vanaf 7 dagen voor de afreis: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten (die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of boekingen) verhoogd met € 100 per persoon.

22.6 Voor andere wijzigingen zijn de voorwaarden van artikels 5.4 t.e.m. 5.7 van toepassing. 

22.7 Het staat de reiziger vrij niet aan bepaalde excursies deel te nemen die inbegrepen zijn in het totaalpakket. Er kan in dit geval echter geen aanspraak worden gemaakt op enige terugbetaling van een gedeelte van de betaalde reissom